งานประชุม กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Meeting Department , Division of Central Administration , Office of University , Maejo University
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2565 เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565
        การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2565 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกิจกรรมก่อนการประชุม 4 กิจกรรม ดังนี้     1. เวลา 08.30 น. กิจกรรมมอบธงเจ้าภาพการจัดงาน "The 29th Tri-U International Joint Seminar & Symposium 2023" โดย ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์     2. เวลา 09.00 น. กิจกรรมมอบถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง) โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม     3. เวลา 09.10 น. กิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับของประเทศ โดย กองพัฒนานักศึกษา     4. เวลา 09.20 น. พิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก เพื่อให้ทุกคณะ/สำนัก ได้ร่วมกันบูรณาการแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สู่แผนบริหารมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาส่วนงาน ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นรูปธรรม โดยมี ผศ.ดร. ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ.ดร. ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปะศาสตร์, รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และ นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นตัวแทนคณะ/สำนัก ในการร่วมลงนามตามที่มหาวิยาลัยได้จัดทำแผนปฎิบัติการ      หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว อธิการบดีจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
16 ธันวาคม 2565     |      49
ทั้งหมด 45 หน้า