Name
การขอบรรจุวาระ
เกร็ดความรู้
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
ทำเนียบคณะกรรมการ
แนวปฏิบัติในการส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม
บริการงานประชุม (ปริศนา เก่งกาจ)
แบบคำร้องขอใช้บริการ
ปฏิทินกำหนดประชุม
แผนปฏิบัติงานประจำปี
มติที่ประชุม
รายงานการประชุม
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย green office
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลการฝึกอบรม
คู่มือปฏิบัติงานประชุม ประจำปี 2558-2559
แผนการรายงานผลของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2560
รายการจำหน่ายของที่ระลึก ณ วันที่ 17-1-63.pdf