งานประชุม กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Meeting Department , Division of Central Administration , Office of University , Maejo University

นางพัชรี  คำรินทร์
ผู้อำนวยการกองกลาง

เว็บไซต์หน่วยงานสำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลางงานอำนวยการงานสภาพนักงาน งานประสานงาน

คณะกรรมการชุดต่าง ๆคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ข้อบังคับฯว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ทำเนียบคณะกรรมการคณะกรรมการ

เอกสารเผยแพร่มติที่ประชุมรายงานการประชุมแบบเสนอขอบรรจุวาระประกาศฯ ค่าใช้จ่ายในการประชุม แบบฟอร์มขอใช้บริการ ปฏิทินการประชุม

คู่มือการปฏิบัติงานคู่มืองานประชุม แผนปฏิบัติงาน  รายงานผลการปฏิบัติงานคำสั่งมอบหมายภาระงาน

ระบบสารสนเทศอื่น ๆรายการของที่ระลึกมหาวิทยาลัยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

    รายการ ห้องประชุม การบริการห้องประชุม 
                   Meeting Room

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน