ทำเนียบหัวหน้างานประชุม

นายพันธุ์ศักดิ์ กันธิมา
Tel. - , E-mail -

งานประชุม

พนักงานบริการ
Tel. 3220 , E-mail ampai_b@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 053873220 , E-mail pridsanar@mju.ac.th
บุคลากรงานประชุม
หัวหน้างานประชุมหัวหน้างาน
Tel. 3036 , E-mail patcharee@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 053 873036 -37 , E-mail laddawan@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. , E-mail kiriya@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 3036-3037 , E-mail tantiwa@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
Tel. , E-mail rutmanee@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
Tel. , E-mail Ampai_b@mju.ac.th