งานประชุม กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Meeting Department , Division of Central Administration , Office of University , Maejo University
การขอบรรจุวาระ
กิตติมศักดิ์
เกร็ดความรู้
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูื
ทำเนียบคณะกรรมการ
แนวปฏิบัติในการส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม
บริการงานประชุม (ปริศนา เก่งกาจ)
แบบคำร้องขอใช้บริการ
ปฏิทินกำหนดประชุม
แผนปฏิบัติงานประจำปี
มติที่ประชุม
รายงานการประชุม
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย green office
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลการฝึกอบรม
คำสั่งมอบหมายงานบุคลากรงานประชุม 766/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564
คู่มือปฏิบัติงานประชุม ประจำปี 2558-2559
แผนการรายงานผลของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2560
รายการจำหน่ายของที่ระลึก ณ วันที่ 17-1-63.pdf

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำนักงานอธิการบดี
งานประชุม กองกลาง
เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
หมายเลขโทรศัพท์ 053 873036 , 053 873037