การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 14/10/2563 15:32:38     ที่มา : งานประชุม กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 21

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ในการประชุมครั้งนี้ อธิการบดีได้กล่าวต้อนรับผู้บริหารที่เข้ารับการดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์   วณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
3. อาจารย์ ดร.ศุกรี  อยู่สุข  คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4. นางประนอม  จันทรังษี  ผู้อำนวยการกองกลาง

ข่าวล่าสุด