งานประชุม กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Meeting Department , Division of Central Administration , Office of University , Maejo University
mju2ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พศ2564pdf.pdf
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2564.pdf
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ลงวันที่ 28 กันยายน 2563.pdf
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 93/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย (ลงวันที่ 19 มกราคม 2564)
ประกาศฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 กันยายน 2563.pdf
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ แม่โจ้ พ.ศ. 2562.pdf

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำนักงานอธิการบดี
งานประชุม กองกลาง
เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
หมายเลขโทรศัพท์ 053 873036 , 053 873037